LIKC

Zakat Al Fitr, Ramadan 2023

 

Закят аль Фитр

Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху!

Дорогие братья и сестры!

Приблизилось окончание священного месяца Рамадан и наступает время совершения одного из видов поклонения Всевышнему Аллаху – Закят аль Фитр, Садака АльФитр.

Закят уль-Фитр, или Фитра, является формой благотворительности, раздаваемой бедным в конце Рамадана.

Закят аль Фитр необходимо выплатить до начала праздничной молитвы. Можно его раздать за день-два до окончания месяца Рамадан.

Закят уль-фитр выплачивается каждым членом семьи, включая детей и пожилых людей. Обязательна оплата до Ид намаза.

Ибн Аббас (да будет доволен им Аллах) сообщил: «Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) предписал закят уль-фитр [фитру] для очищения постящегося от непристойных слов или поступков, а также для обеспечения пищей нуждающихся. . Он принимается как закят для человека, который дает его перед молитвой Ид; но это всего лишь садака для того, кто дает ее после молитвы». [Абу Дауд и ибн Маджа].

Размер закята уль-фитр в этом году составляет 8 евро на человека. Он был рассчитан при средней стоимости 2,75 кг риса на человека. Пожертвования закят-уль-фитр используются для обеспечения продовольствием уязвимых слоев населения. Поэтому сумма закята, причитающаяся с каждого человека, составляет 8 евро, и если пожертвовано больше этой суммы, это приветствуется.

Если вы хотите, чтобы Latvijas Islamica Kulturas Centrs выплатил ваш закят, последний день получения закята – пятница, 21.04.2022. Пожалуйста, переведите закят на наш официальный банковский счет и укажите в деталях платежа «Пожертвование: Закят уль-Фитр».

Мы облегчим вам уплату закят уль-фитр от вашего имени.

Наши реквизиты:

Latvijas Islamica Kulturas Centrs Biedriba

Номер счета получателя: LV03HABA0551030991463

Назначение платежа Описание «Пожертвование: Закат уль-Фитр»

 

Название банка: SwedBank SIA

SWIFT-код: HABALV22

 

С уважением, Зуфар Зайнуллин, муфтий Исламской общины Латвии

 

________________________________

 

Zakat Al Fitr

 

Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu!

Dārgie brāļi un māsas!

Ir tuvojušās svētā Ramadāna mēneša beigas un pienācis laiks vienam no Visvarenā Allāha pielūgsmes veidiem – Zakat al-Fitr, Sadaqa al-Fitr.

Zakat ul-Fitr jeb Fitrah ir labdarības veids, kas tiek sniegts nabadzīgajiem Ramadāna beigās.

Zakat al Fitr ir jāsamaksā pirms Eid lūgšanas sākuma. Varat to izplatīt vienu vai divas dienas pirms Ramadāna mēneša beigām.

Zakat-ul-fitr maksā katrs ģimenes loceklis, tostarp bērni un veci cilvēki. Maksājums ir jāveic pirms Eid lūgšanas.

      Ibn Abbas (lai Allāhs ir apmierināts ar viņu) ziņoja: “Allāha Vēstnesis (miers un Allāha svētības viņam) noteica zakat ul-fitr [fitr], lai attīrītu gavējošo no neķītriem vārdiem vai darbiem, kā arī nodrošināt pārtiku tiem, kam tā nepieciešama. . Tas tiek pieņemts kā zakat personai, kas to sniedz pirms Eid lūgšanas; bet tas ir tikai sadaqah tam, kurš to dod pēc lūgšanas. [Abū Dauds un ibn Maja].

Zakat ul-Fitr šogad ir 8 eiro vienai personai. Tā tika aprēķināta pēc vidējās izmaksas 2,75 kg rīsu uz vienu cilvēku. Zakat-ul-Fitr ziedojumi tiek izmantoti, lai nodrošinātu pārtiku neaizsargātajiem. Līdz ar to no katra pienākošā zakata summa ir 8 eiro, un, ja tiek saziedota vairāk par šo summu, tas ir apsveicami.

Ja vēlaties, lai Latvijas Islamica Kultūras Centrs apmaksā jūsu zakatu, pēdējā diena, kad saņemt savu zakatu, ir piektdiena, 21.04.2022. Lūdzu, pārskaitiet zakat uz mūsu oficiālo bankas kontu un maksājuma detaļās norādiet “Ziedojums: Zakat ul-Fitr”.

Mēs atvieglosim jums maksāt zakat-ul-fitr jūsu vārdā.

Mūsu rekviziti:

Latvijas Islamica Kulturas Centrs Biedrība

Saņēmēja konta numurs: LV03HABA0551030991463

Maksājuma mērķis Apraksts “Ziedojums: Zakat ul-Fitr”

 

Bankas nosaukums: SwedBank SIA

SWIFT kods: HABALV22

Ar cieņu Zufars Zainuļins, Latvijas Islāma kopienas muftijs

 

 

______________________________

 

Zakat Al Fitr

Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu!

Dear brothers and sisters!

The end of the holy month of Ramadan has approached and the time has come for one of the types of worship to Almighty Allah – Zakat al-Fitr, Sadaqa al-Fitr.

Zakat ul-Fitr, or Fitrah, is a form of charity given to the poor at the end of Ramadan.

Zakat al Fitr must be paid before the start of the Eid prayer. You can distribute it a day or two before the end of the month of Ramadan.

Zakat-ul-fitr is paid by every member of the family, including children and the elderly. Payment is required before Eid prayer.

Ibn Abbas (may Allah be pleased with him) reported: “The Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) prescribed zakat ul-fitr [fitr] to purify the fasting person from obscene words or deeds, as well as to provide food for those in need. . It is accepted as zakat for the person who gives it before the Eid prayer; but this is only sadaqah for the one who gives it after prayer. [Abu Dawud and ibn Maja].

Zakat ul-Fitr this year is 8 euros per person. It was calculated at an average cost of 2.75 kg of rice per person. Zakat-ul-Fitr donations are used to provide food for the vulnerable. Therefore, the amount of zakat due from each person is 8 euros, and if more than this amount is donated, it is welcome.

If you would like Latvijas Islamica Kulturas Centrs to pay your zakat, the last day to receive your zakat is Friday, 04/21/2022. Please transfer the zakat to our official bank account and indicate in the payment details “Donation: Zakat ul-Fitr”.

We will make it easy for you to pay zakat-ul-fitr on your behalf.

Our details:

Latvijas Islamica Kulturas Centrs Biedriba

Beneficiary’s account number: LV03HABA0551030991463

Purpose of payment Description “Donation: Zakat ul-Fitr”


Bank name: SwedBank SIA

SWIFT code: HABALV22

 

Sincerely, Zufar Zainullin, Mufti of the Islamic Community of Latvia