LIKC

Mosque Jomaa Prayers is opened with limited capacity of 25 Persons. Starting from February 11, 2022 until further notice!

Decisive action by every resident is essential to reduce the spread of COVID-19. Everyone should carefully consider how to significantly reduce face-to-face contact, comply with hygiene requirements, as well as existing safety measures and restrictions. It is especially important for everyone to start and complete the COVID-19 vaccination.

 

Services, religious events

– Everyone is using face masks correctly.

– 2 persons are seated side by side.

– The distance between every 2 persons sitting next to each other is two seats.

– Seating in rows is alternating.

– General security measures are implemented.

Services are only available to persons with a vaccination / disease transfer certificate.

– Mosque capacity is 25 persons only. 


Мечеть Джомаа Молитвы открыта с ограниченной вместимостью 25 человек. С 11 февраля 2022 года до особого распоряжения!

Для уменьшения распространения COVID-19 важны решительные действия каждого жителя. Каждый должен тщательно обдумать, как существенно сократить очные контакты, соблюдать требования гигиены, а также действующие меры безопасности и ограничения. Особенно важно для каждого начать и завершить вакцинацию от COVID-19.

Богослужения, религиозные мероприятия

– Все правильно пользуются масками для лица.

– На сидячих местах рядом находятся 2 лица;
– Дистанция между каждыми 2 сидящими рядом лицами – два сидячих места. 
– В рядах сидячие места расположены вперемежку.
– Реализуются общие меры безопасности.
– Богослужения доступны только для лиц с сертификатом о вакцинации / перенесении заболевания.

Вместимость мечети всего 25 человек.

 

Mošeja Jomaa Prayers tiek atvērta ar ierobežotu ietilpību – 25 personas. Sākot no 2022. gada 11. februāra līdz turpmākam paziņojumam!


Svarīga ir ikviena cilvēka izlēmīga rīcība, lai samazinātu Covid-19 izplatību. Katram rūpīgi jāpārdomā, kā būtiski samazināt klātienes kontaktus, jāievēro higiēnas prasības un esošie drošības pasākumi, un ierobežojumi. Īpaši svarīgi ikkatram uzsākt un pabeigt vakcināciju pret Covid-19.

Dievkalpojumi, reliģiskas darbības

– Visi pareizi lieto sejas maskas.
– Vienai personai vismaz 15 m2, ja apmeklētāji stāv norādītajās individuālajās stāvvietās.
– Sēdvietās blakus 2 personas.
– Distance starp katrām 2 blakus sēdošajām personām – divas sēdvietas. 
– Rindās sēdvietas izkārtotas pamīšus.
– Īsteno vispārējās drošības pasākumus.
– Dievkalpojumi pieejami tikai personām ar vakcinācijas/ pārslimošanas sertifikātu.Мечеть Джомаа Молитвы открыта с ограниченной вместимостью 25 человек.

– Mošejas ietilpība ir tikai 25 personas.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *