LIKC

In Mosque Covid-19 Rules! Measures to contain the spread of COVID-19

Measures to contain the spread of COVID-19

restrictions will be in effect from November 15, 2021 to January 11, 2022.

Decisive action by every resident is essential to reduce the spread of COVID-19. Everyone should carefully consider how to significantly reduce face-to-face contact, comply with hygiene requirements, as well as existing safety measures and restrictions. It is especially important for everyone to start and complete the COVID-19 vaccination.

 

Services, religious events

– Everyone is using face masks correctly.

– 2 persons are seated side by side.

– The distance between every 2 persons sitting next to each other is two seats.

– Seating in rows is alternating.

– General security measures are implemented.

Services are only available to persons with a vaccination / disease transfer certificate.

Меры по ограничению распространения COVID-19

ограничения будут действовать с 15 ноября 2021 года по 11 января 2022 года.

Для уменьшения распространения COVID-19 важны решительные действия каждого жителя. Каждый должен тщательно обдумать, как существенно сократить очные контакты, соблюдать требования гигиены, а также действующие меры безопасности и ограничения. Особенно важно для каждого начать и завершить вакцинацию от COVID-19.

Богослужения, религиозные мероприятия

– Все правильно пользуются масками для лица.

– На сидячих местах рядом находятся 2 лица;
– Дистанция между каждыми 2 сидящими рядом лицами – два сидячих места. 
– В рядах сидячие места расположены вперемежку.
– Реализуются общие меры безопасности.
– Богослужения доступны только для лиц с сертификатом о вакцинации / перенесении заболевания.

 

Covid-19 izplatības ierobežošanas pasākumi ārkārtējās situācijas laikā

ierobežojumi ir spēkā no 2021. gada 15. novembra līdz 2022. gada 11. janvārim.

Svarīga ir ikviena cilvēka izlēmīga rīcība, lai samazinātu Covid-19 izplatību. Katram rūpīgi jāpārdomā, kā būtiski samazināt klātienes kontaktus, jāievēro higiēnas prasības un esošie drošības pasākumi, un ierobežojumi. Īpaši svarīgi ikkatram uzsākt un pabeigt vakcināciju pret Covid-19.

Dievkalpojumi, reliģiskas darbības

– Visi pareizi lieto sejas maskas.
– Vienai personai vismaz 15 m2, ja apmeklētāji stāv norādītajās individuālajās stāvvietās.
– Sēdvietās blakus 2 personas.
– Distance starp katrām 2 blakus sēdošajām personām – divas sēdvietas. 
– Rindās sēdvietas izkārtotas pamīšus.
– Īsteno vispārējās drošības pasākumus.
– Dievkalpojumi pieejami tikai personām ar vakcinācijas/ pārslimošanas sertifikātu.

Categories :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Praying Times Riga